Bausparkasse Badenia, Karlsruhe Europahalle, Karlsruhe Bausparkasse Badenia, Karlsruhe